Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TANDTC-PC
V/v: triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dn thi hành một squy định của Luật hôn nhân và gia đình

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

 

Ngày 19-6-2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13, Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2015. Để triển khai thi hành thống nhất các quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06-01-2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Để triển khai thi hành đúng và thống nhất Luật hôn nhân và gia đình và Thông tư liên tịch nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao sau khi nhận được Công văn này, cần chỉ đạo, quán triệt ngay tới các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án trong cơ quan, đơn vị mình và Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ để triển khai thực hiện.

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm sao y bản chính Thông tư liên tịch nêu trên gửi cho các Tòa án, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và đăng tải toàn văn Thông tư liên tịch nêu trên trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao (www.toaan.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần được hướng dẫn thì phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để Tòa án nhân dân tối cao có giải thích, hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC;
- Các Đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Lưu VT (VP, Vụ PC&QLKH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn