Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 168/TCT/NV2

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 168 TCT/NV2 NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 642/CT-TQD ngày 23/10/2001 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về vướng mắc trong quyết toán thuế năm 2000, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về chi phí thuê thu cước bưu điện và nợ khó đòi:

Đối với chi phí thuê thu bưu điện phí, nếu Bưu điện tỉnh Đồng Tháp đã đảm bảo thực hiện theo đúng quy định: các bước công việc thuê thu đã được cụ thể hoá trong quy chế làm việc, mở sổ sách theo dõi riêng, có ký kết hợp đồng, thực hiện thanh toán chi phí thuê thu bưu điện phí theo định mức quy định tại quy chế làm việc, thì chi phí này được hạch toán vào giá thành dịch vụ bưu chính viễn thông. Nếu không đủ các điều kiện trên phải xuất toán khỏi chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2/ Về hoá đơn GTGT:

Các hoá đơn giả không được dùng để khấu trừ thuế GTGT và xác định chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế. Đối với số tiền thuế đã được hoàn (nếu có) do sử dụng hoá đơn GTGT giả phải thu hồi ngay vào NSNN theo quy định tại điểm 1.2 Mục I Công văn số 11218 TC/TCT ngày 22/11/2001 của Bộ Tài chính về việc tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng hoá đơn.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Cúc

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 168/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách

  • Số hiệu: 168/TCT/NV2
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/01/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Nguyễn Thị Cúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/01/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản