Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu các lô vắc xin, sinh phẩm có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 25/5/2018, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có công văn số 9274/QLD-KD gửi Tổng cục Hải quan đề nghị xem xét hỗ trợ thông quan đối với mặt hàng vắc xin, sinh phẩm nhưng chưa có tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bằng tiếng Việt. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của Cục Quản lý Dược tại công văn số 9274/QLD-KD dẫn trên (photo gửi kèm) để giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Rủi ro; Cục Điều tra chống buôn lậu; Vụ Thanh tra kiểm tra (để biết);
- Cục Quản lý Dược (để phối hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải