Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1643/VPCP-NN
V/v xử lý vấn đề báo nêu về sự cố sụt lún trên tuyến đê biển Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Vừa qua Báo Thanh niên có nêu về sự cố sụt lún trên tuyến đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu:

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau kiểm tra, chỉ đạo giải quyết sự cố sụt lún công trình trên tuyến đê biển Tây thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; khẩn trương triển khai phương án khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, nhất là trong các tình huống triều cường, bão, áp thấp nhiệt đới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3), Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục