Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1642/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 415/TCTS-TTKN ngày 23/3/2021 của Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục “Kiểm tra nhà nước về cht lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu” qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản kể từ ngày 10/4/2021 thay thế cho thủ tục Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khu (bao gồm c chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa cht trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc)” đã triển khai từ năm 2015 (đính kèm);

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

2. Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

3. Các Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng đã được cấp từ thủ tục hành chính “Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất trừ hóa chất có công dụng sát trùng, kh trùng, tiêu độc) đã triển khai từ năm 2015 vẫn có giá trị hiệu lực, doanh nghiệp nộp cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Tổng cục Thủy sản; Trung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính - Bộ nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái