Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1641/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 440/TY-VP ngày 22/3/2021 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện các thủ tục thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến thời gian như sau:

- Nhóm các thủ tục hành chính sau sẽ áp dụng chính thức từ ngày 15/4/2021, gầm các thủ tục:

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan;

+ Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm;

+ Thủ tục khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

- Nhóm các thủ tục hành chính sau sẽ áp dụng chính thức từ ngày 25/4/2021, gm các thủ tục:

+ Thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

+ Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan đối với các giấy chứng nhận sau:

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan;

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan;

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm;

+ Thông tin khai báo trước khi cập cảng đối với tàu vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

+ Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

2. Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác đối với giấy phép trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giy đi với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan;

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Cục Thú y; Trung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái