Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3737/HQQN-GSQL ngày 17/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc báo cáo vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền thực hiện các nội dung sau:

1. Về việc sử dụng Lệnh hình thức mức độ kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu của cư dân biên giới:

Đối với việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu của cư dân biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu sử dụng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra theo mẫu số 06/LHT/GSQL Phụ lục 2 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Về việc cấp số tờ khai xuất/ nhập khẩu hàng hóa của cư dân biên giới:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 9 Thông tư số 80/2019/TT-BTC; trường hợp chưa có phần mềm quản lý, in, tiếp nhận, đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới, Chi cục Hải quan cửa khẩu mở sổ theo dõi, tiếp nhận, đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới (số tờ khai là số thứ tự trên Sổ theo dõi, tiếp nhận, đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới).

3. Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải là đò, thuyền, xe thô sơ có gắn động cơ điện qua lại khu vực biên giới để giao nhận hàng:

Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền hướng dẫn các Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 49 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; việc mở Sổ quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên giới theo mẫu số QLPT-BG 2019/HQVN tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 80/2019/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh biên giới đất liền biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh (thay trả lời CV số 3737/HQQN-GSQL ngày 17/12/2019);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành