Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1567/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kuehne + Nagel
Địa chỉ: Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312658789

Trả lời văn bản số 01092017/KN của Công ty về thuế thu nhập cá nhân; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.đ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN:

“Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức

…”

Căn cứ văn bản số 3867/TCT-TNCN ngày 25/08/2017 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế TNCN;

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng lao động với nhân viên người nước ngoài, tại hợp đồng có quy định Công ty sẽ chi trả các khoản chi phí cấp giấy phép lao động (bao gồm chi phí hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, lệ phí trả cho cơ quan lao động, chi phí trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động), nếu các khoản chi này có đầy đủ hóa đơn chứng từ mang tên, địa chỉ, mã số thuế Công ty thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT, TTHT.
226-1862909/2018-nguyen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình