Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/XNK-TMQT
V/v nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan)

Trả lời công văn số 253/GSQL-GQ2 ngày 24 tháng 01 năm 2019 của quý Cục về việc nhập khẩu nguyên liệu của hợp đồng gia công, căn cứ theo nội dung trình bày của quý Cục tại công văn số 253/GSQL-GQ2 và công văn số 01-2018/VC ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần Việt Center về việc nhập khẩu quặng Barite qua cửa khẩu phụ Cà Ròong, tỉnh Quảng Bình để làm nguyên liệu thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Khái niệm về thực hiện gia công nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước

- Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định: “Sản xuất là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, san chia, sang chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng hóa..”.

- Tại Điều 178 Luật Thương mại năm 2005 quy định: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

2. Quy định về nhập khẩu hàng hóa dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ của thương nhân

- Theo Phụ lục I của Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân thì mặt hàng quặng Barite (thuộc Chương 25) là hàng hóa được phép nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân để phục vụ sản xuất trong nước.

- Cửa khẩu phụ Cà Ròong, tỉnh Quảng Bình được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3. Quy định về xuất khẩu khoáng sản thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản quy định các điều kiện khoáng sản xuất khẩu.

Do đó, việc nhập khẩu quặng Barite qua cửa khẩu phụ Cà Ròong, tỉnh Quảng Bình để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài là hoạt động phục vụ sản xuất trong nước.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xin gửi để Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Phó Cục trưởng Trần Quốc Toản;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TMQT, tungdh (02).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải