Công văn 1548/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành


Số hiệu: 1548/BXD-KTXD Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Ngày ban hành: 03/07/2019 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày hiệu lực: 03/07/2019 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/BXD-KTXD
V/v kiến nghị của BQLDA đầu tư xây dựng, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Ban QLDAĐT xây dựng,TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5000/VPCP-ĐMDN ngày 08/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng các quy định của điều ước quốc tế đó. Do đó, Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên hợp đồng phải đảm bảo các nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (trừ trường hợp thực hiện theo điều ước quốc tế).

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình là đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Chính phủ giao. Vì vậy, việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng xây dựng, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 09/2016/TT-BXD là phù hợp với quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời theo nội dung tại Văn bản số 5000/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Cục KTXD, D02.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu