Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1541/XTTM-QLXT
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Paramax Corporation

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Paramax Corporation

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Paramax Corporation trên hệ thống tiếp nhận và trả lời doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử của Chính phủ), Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Ngày 22 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thay thế Nghị định số 37/2006/NĐ-CP (nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018). Theo quy định tại Nghị định, thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện khuyến mại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố đã được quy định theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính so với quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP , cụ thể:

- Quy định nhiều phương thức thực hiện thông báo khuyến mại cho thương nhân lựa chọn (bốn phương thức):

+ Thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

+ Thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

+ Thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

+ Thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

- Thời gian thương nhân gửi thông báo trước khi thực hiện chương trình được rút ngắn từ 07 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc.

2. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật Thương mạiđiểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng thông qua đại lý (thương nhân phân phối) thì Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính thông báo/đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương trao đổi để Công ty TNHH Paramax Corporation được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: VT, QLXT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Hoàng Tài