Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1531/TCT/CS

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1531 TCT/CS NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 286 CT/NVT ngày 14/3/2002 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp công ích; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Phần I Thông tư số 06/1997/TT-BTC ngày 24/12/1997 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích: "Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với phần hoạt động kinh doanh thêm theo quy định của pháp luật." và hướng dẫn tại điểm 3b Mục III Thông tư số 06/1997/TT-BTC nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp công ích cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cộng theo giá Nhà nước quy định nhưng không đủ bù đắp các khoản chi phí hợp lý của hoạt động công ích thì được sử dụng 50% thu nhập còn lại từ hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác trước khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác để bù đắp khoản lỗ của hoạt động công ích. Phần lợi nhuận còn lại từ hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác dùng để: trích quỹ đầu tư phát triển 80%, quỹ dự phòng tài chính 20% được xác định là lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1531/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động công ích

  • Số hiệu: 1531/TCT/CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/04/2002
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Văn Huyến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/04/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản