Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/SYT-NVD
V/v tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận/huyện/thị xã;
- Hiệp hội dược học thành phố Hà Nội;
- Các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc).

Thực hiện công văn số 3669/QLD-KD ngày 10/4/2020 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid - 19 ra cộng đồng (có văn bản kèm theo).

Để phòng chống lây lan dịch Covid - 19 ra cộng đồng và nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu:

1. Các cơ sở y tế, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hiệp hội dược học thành phố Hà Nội: Nghiên cứu triển khai, thực hiện công văn số 3669/QLD-KD ngày 10/4/2020.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đăng tải thông tin để các Đơn vị biết và thực hiện.

2. UBND các quận/huyện/thị xã: Chỉ đạo Phòng Y tế triển khai, thực hiện công văn số 3669/QLD-KD ngày 10/4/2020 đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý; Phối hợp các ban, ngành tăng cường thanh, kiểm tra đối với các cơ sở bán lẻ thuốc; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm (nếu có).

Sở Y tế Hà Nội thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Dược; (để b/c);
- UBND Thành phố; (để b/c);
- BCĐ PCD Ngành Y tế HN; (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở; (để b/c);
- Phòng Y tế các quận/huyện/thị xã (để thực hiện);
- P.QLHN, Thanh tra Sở (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Chung