Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1494/BVTV-ATTPMT
V/v thông báo kiểm tra chặt lô hàng, mặt hàng

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các Chi cục Kiểm dịch thực vật

Ngày 24/7/2020, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Kinh tế - UBND Thành phố Đà Lạt đã kiểm tra, phát hiện lô hàng dâu tây có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc không đạt yêu cầu an toàn thực phẩm của Việt Nam, cụ thể như sau:

TT

Tên hàng

Nội dung kiểm tra không đạt

Giới hạn quy định

1

Quả dâu tây tươi

Abamectin 0.063 mg/kg

Abamectin 0.02 mg/kg

(Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV trong thực phẩm

Căn cứ quy định tại điểm khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các Chi cục Kiểm dịch thực vật thực hiện kiểm tra chặt đối với mặt hàng dâu tây xuất xứ Trung Quốc tới khi có thông báo ngừng kiểm tra chặt theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, ATTPMT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh