Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14746/BTC-NSNN
V/v kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Trả lời Văn bản số 3802/UBND-KGVX ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (cho 827 hộ phát sinh thêm ngoài Đề án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng thẩm định); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, trong đó tại điểm d, khoản 1, Điều 1 đã quy định: Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ nhưng chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách trung ương đã duyệt cấp cho địa phương thì cho phép tiếp tục thực hiện; các trường hợp khác thì địa phương cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương hoặc huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện hỗ trợ”. Đồng thời, điểm d, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết này quy định về việc hỗ trợ đối với các trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017 như sau: các địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể để thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Bắc Giang chủ động bố trí từ nguồn NSĐP và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với các hộ thuộc điện người có công với cách mạng nhưng nằm ngoài Đề án đã được Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định. Đối với phần kinh phí NSTW hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng người có công theo Đề án đã được Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định còn dư theo báo cáo của Tỉnh (4 tỷ đồng), đề nghị Tỉnh hoàn trả NSTW trước ngày 30/11/2018. Sau thời hạn trên, Tỉnh chưa hoàn trả NSTW, Bộ Tài chính sẽ trích tồn quỹ ngân sách cấp Tỉnh để thu hồi.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- STC tỉnh Bắc Giang;
- KBNN Bắc Giang;
- KBNN;
- Lưu: VT, NSNN (11b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn