Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/CT-TTHT
V/v: Chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại Cẩm Lệ
Địa chỉ: Số 7 Đặng Thị Nhu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Mã số thuế: 0301465601

Trả lời văn thư số 118/CV-CL ngày 17/01/2017 của Công ty về chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

+ Tại khoản 4a, Điều 16 quy định về thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“a) Đối với doanh nghiệp: Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp được cơ quan thuế thực hiện cùng với thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (giải thể) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”

+ Tại khoản 1, Điều 17 quy định hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“b) Đối với đơn vị trực thuộc, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.”

+ Tại khoản 4a, Điều 17 quy định hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

“Hồ sơ của doanh nghiệp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:

- Quyết định giải thể;

- Biên bản họp;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.”

Căn cứ các quy định nêu trên, theo trình bày của Công ty có thành lập Chi nhánh (mã số đơn vị trực thuộc: 0301465601-004, địa chỉ: Số 122 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) hạch toán phụ thuộc, không có con dấu riêng, không hạch toán kế toán, không tiến hành hoạt động kinh doanh (không trực tiếp bán hàng hóa, không phát sinh doanh thu) thì Công ty nộp hồ sơ giải thể Chi nhánh cho Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Chi nhánh. Khi có thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Chi nhánh, Công ty gửi hồ sơ giải thể Chi nhánh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 4;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT.
146-580933/2018 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình