Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/UBND-KT
V/v điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Thực hiện Kết luận số 587-KL/TU ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách chi cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ chính sách cho một số đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 và ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1412/TTr-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2020 về điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 587-KL/TU ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Để góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đặc biệt trong tình hình thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý (gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức) như sau:

a) Về hệ số điều chỉnh tăng thu nhập:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3,00: Điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3,00 trở xuống: Điều chỉnh hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

b) Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức thành phố tham gia hành động thiết thực và có ý nghĩa này.

b) Đối với mức chi trả thu nhập tăng thêm cho người được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ: Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 180/UBND-VX ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố (tối thiểu 3.000.000 đồng/người/quý).

3. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát; đồng thời căn cứ khả năng cân đối ngân sách của thành phố, giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét điều chỉnh tăng hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng KT, VX;
- Lưu: VT, (KT/Cg).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến