Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/UBND-KT
V/v: trin khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 08/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng; đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để phát sinh việc lợi dụng, trục lợi chính sách.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì triển khai:

- Tuyên truyền, phổ biến quy định của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đến tất cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình - cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình - cá nhân kinh doanh xác định số thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp và thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn;

- Kịp thời đôn đốc thu số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn sau khi hết thời gian gia hạn theo quy định; hạn chế tối đa việc phát sinh nợ thuế, nợ tiền thuê đất;

- Cung cấp thông tin về số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp cho Sở Tài chính phục vụ công tác điều hành ngân sách địa phương theo từng tháng, quý.

2. Sở Tài chính chủ trì triển khai:

- Phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện đánh giá, xác định biến động số thu ngân sách địa phương và thu ngân sách cấp thành phố khi thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP theo từng tháng, quý;

- Tham mưu điều hành ngân sách, đảm bảo các nhiệm vụ chi về lương và các khoản phụ cấp, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chi phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành theo dự toán được giao trên cơ sở thực tế tồn quỹ của ngân sách Thành phố;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin đất đai, phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội trong công tác quản lý các khoản thu từ đất và triển khai gia hạn nộp tiền thuê đất kỳ 1 năm 2020 theo đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội để thông tin, tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin truyền thông của Thành phố.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội xác định đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

6. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế thực hiện đánh giá, xác định biến động số thu ngân sách cấp mình khi thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP theo từng tháng, quý;

- Tham mưu điều hành ngân sách, đảm bảo các nhiệm vụ chi về lương và các khoản phụ cấp, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chi phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành theo dự toán được giao trên cơ sở thực tế tồn quỹ của ngân sách cấp mình.

Khi tồn quỹ ngân sách địa phương không đảm bảo chi cho các nhiệm vụ nêu trên, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo Sở Tài chính đế tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phương án tạm ứng từ ngân sách Thành phố (hoặc trích quỹ dự trữ tài chính) và việc hoàn trả tạm ứng trong năm ngân sách theo quy định.

7. UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế nói chung và công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, quản lý đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất nói riêng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- PCT: Nguyễn Doãn Toản;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản