Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1387/GSQL-GQ1
V/v thủ tục XK khoáng sản.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9639/BCT-PC ngày 11/10/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2016/TT-BCT về xuất khẩu khoáng sản

Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 9639/BCT-PC ngày 11/10/2016 của Bộ Công Thương để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 9639/BCT-PC ngày 11/10/2016 của Bộ Công Thương)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải