Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13865/BTC-TCHQ
V/v thủ tục hải quan và chínhch thuế hàng hóa tạm nhập - tái xuất cung ứng cho tàu biển quốc tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để giải quyết vướng mắc và tạo thuận lợi thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa là thực phẩm, trang thiết bị, phụ tùng, vật dụng tạm nhập - tái xuất khẩu không có chứng từ thanh toán, không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển quốc tịch nước ngoài vận chuyển khách du lịch neo đậu tại các cảng biển Việt Nam hoặc để lắp ráp, sử dụng trên tàu biển quốc tịch nước ngoài được đóng mới tại Việt Nam và được tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam cùng con tàu đó, Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và khoản 20, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, đối với hàng hóa là thực phẩm, trang thiết bị, phụ tùng, vật dụng tạm nhập - tái xuất khẩu không có chứng từ thanh toán, không nhằm mục đích thương mại cung ứng cho tàu biển quốc tịch nước ngoài vận chuyển khách du lịch neo đậu tại các cảng biển Việt Nam hoặc để lắp ráp, sử dụng trên tàu biển quốc tịch nước ngoài được đóng mới tại Việt Nam và được tái xuất khẩu ra khỏi Việt Nam cùng con tàu đó thì được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập, thuế xuất khẩu khi tái xuất và không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

2. Về thủ tục hải quan:

- Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 52 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ. Việc quản lý, theo dõi tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tạm nhập - tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Ngoài ra, người khai hải quan nộp thư ủy quyền của chủ hàng nước ngoài về việc ủy quyền tiếp nhận và giao hàng cho tàu biển quốc tế neo đậu tại Việt Nam (01 bản sao y có xác nhận của doanh nghiệp) và đăng ký thời hạn tạm nhập - tái xuất (theo thời hạn đã thỏa thuận) với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập. Trường hợp quá thời hạn tạm nhập - tái xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Công văn này thay thế công văn số 1881/BTC-TCHQ ngày 13/02/2014, số 5890/BTC-TCHQ ngày 07/5/2014 và công văn số 11128/BTC-TCHQ ngày 13/8/2015 Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC - BTC (để theo dõi);
- Cục Thuế XNK (để t/h);
- Công ty TNHH TMDV Hàng hải KTA Việt Nam đ/c: 52 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP.HCM (thay trả lời cv số 068-15/CV/KTA ngày 06/8/2015)
- Chi nhánh Công ty TNHH MKP Shipping tại Nha Trang đ/c: s 4 Bùi Thị Xuân, P.Phước Tiến, TP.Nha Trang (thay trả lời cv số 150817/MKP-NT ngày 17/08/2015);
- Lưu: VT, TCHQ (48b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 13865/BTC-TCHQ năm 2015 về thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa tạm nhập - tái xuất cung ứng cho tàu biển quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 13865/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/10/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/10/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản