Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1386/TCT-DNL
V/v: hoàn thuế GTGT đối với Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trả lời công văn số 270/EVN-TCKT ngày 17/01/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hoàn thuế GTGT trong trường hợp dừng thực hiện đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 3b, Điểm 5 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửu đổi một số điều tại các Thông tư về thuế có quy định như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

b)…

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài Khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.”

“5….

Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải Điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.”

- Tại Khoản 1, Điểm b Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về việc khấu trừ thuế GTGT như sau:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ…”

“4. Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b)…

Đối với cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo dự án đầu tư nhưng phải chấm dứt hoạt động theo Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội thì:

- Đối với số thuế GTGT của dự án đã được hoàn: Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận phải nộp lại vào NSNN. Trường hợp phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT của dự án thì không phải điều chỉnh nộp lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra.

- Đối với số thuế GTGT của dự án chưa được hoàn đến thời điểm dự án đã dừng mọi hoạt động: Ban quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không được hoàn thuế, đồng thời EVN không được bù trừ số thuế GTGT đầu vào do Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã thanh toán liên quan đến dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với số thuế GTGT đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Công ty mẹ EVN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận và Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh