Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13773/BTC-ĐT
V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, dự án đầu tư trên địa bàn huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghquyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07/6/2016 về phiên họp thường kỳ tháng 5/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016; Bộ Tài chính hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, dự án đầu tư trên địa bàn huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ như sau:

1. Đối với việc kéo dài kế hoạch vốn năm 2015 sang năm 2016 của các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, dự án đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ đến hết ngày 30/6/2016 chưa sử dụng hết kế hoạch vốn năm 2015, thực hiện như sau:

- Các dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 sang năm 2016 thì thực hiện và giải ngân vốn đến hết ngày 31/12/2016 theo đúng quy định.

- Các dự án chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 sang năm 2016. Đề nghị các Bộ ngành và địa phương tổng hợp báo cáo danh mục dự án đề nghị kéo dài gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục cho phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2016.

2. Từ năm 2016, các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án bảo vệ và phát triển rừng, dự án đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, thực hiện kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và khoản 2 và 3 Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN, Vụ I, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, ĐT (250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải