Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/QLD-CL
V/v sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Tổng Công ty dược Việt Nam - Công ty cổ phần;
- Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu tại Trung Quốc và các nước đã biến động, có nguy cơ gây khó khăn tới việc cung cấp nguyên liệu, hàng hóa, trong đó có thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 28/01/2020 và số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19, để chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc, phục vụ phòng chống và điều trị dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như việc cung cấp các thuốc phục vụ các công tác khám chữa bệnh bình ổn giá thuốc, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc tiếp tục thực hiện các Công văn số 862/QLD-KD ngày 31/01/2020 và Công văn số 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

2. Các cơ sở sản xuất thuốc trong nước:

- Rà soát lại toàn bộ điều kiện sản xuất thuốc (điều kiện cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, nhân lực, sản xuất, kiểm nghiệm thuốc...). Chủ động thực hiện bảo trì, bảo dưỡng nhà xưởng, thiết bị máy móc sản xuất, kiểm nghiệm... nhằm đảm bảo duy trì điều kiện, năng lực sản xuất, đặc biệt là đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc phòng chống dịch COVID-19 kèm công văn số 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý Dược (đính kèm công văn này).

- Rà soát lại kế hoạch sản xuất, số lượng hàng tồn kho/ dự trữ, các hợp đồng cung ứng thuốc còn hiệu lực, cập nhật nhu cầu thực tế của thị trường, tình hình cung ứng nguyên vật liệu sản xuất, số lượng tồn kho/dự trữ... chủ động bổ sung, điều chỉnh nguồn cung ứng nguyên vật liệu sản xuất thuốc, điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm đảm bảo duy trì cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng chữa bệnh, kể cả trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh xảy ra; đảm bảo việc bình ổn giá thuốc, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tích trữ và lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc.

- Báo cáo về tình hình sản xuất trong thời gian qua, khả năng duy trì nguồn cung ứng thuốc từ nay đến 31/6/2020 và trong năm 2020 (bao gồm cả khả năng duy trì nguồn cung ứng trên cơ sở năng lực, nguyên vật liệu dự trữ/ tồn kho); những khó khăn, vướng mắc đối với việc sản xuất thuốc, trong đó có vấn đề nguồn cung ứng nguyên vật liệu sản xuất thuốc, đặc biệt là đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc phòng chống dịch COVID-19; đề xuất các giải pháp giải quyết.

Báo cáo bằng văn bản của đơn vị gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/02/2020 đồng thời gửi file excel vào hộp thư: quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn và toannd.qld@moh.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- CT Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để p/h);
- Các phòng KDD, ĐKT, GT, website - Cục QLD;
- Báo SK&ĐS;
- Lưu: VT, CL (ĐT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông