Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/UBND-KGVX
V/v Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ (có bản chụp kèm theo).

Về việc trên, Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, tại văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đến hết ngày 22/4/2020.

- Giao Sở Y tế (thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố) nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;
- Các ban Đảng Thành ủy;
- Các ban HĐND Thành phố;
- Các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy,
- Các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND TP;
- HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP; các PCVP, các phòng, đơn vị trực thuộc VP UBND TP;
- Lưu: VT, KGVXHùng.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung