Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1369/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan theo ATIGA

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam
(địa chỉ: 81-85 Hàm Nghi, P, Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM)

Trả lời công văn không số ngày 20/9/2016 của Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục, thời điểm nộp C/O mẫu D: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O mẫu D cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi đặc biệt. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.

- Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

- Thời điểm thực hiện: đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/9/2016.

2. Trường hợp Công ty đã khai báo việc nộp bổ sung C/O và đã nộp trong thời hạn như quy định nêu trên, nếu cơ quan hải quan không có nghi ngờ về tính hợp lệ của hồ sơ hải quan, C/O, xuất xứ và kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế và được hoàn thuế theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn