Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
 VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1368/BVHTTDL-ĐT
V/v tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo ứng phó với dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và chưa xác định được thời điểm kết thúc dịch, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh năm học 2020-­2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo tập trung triển khai một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh/thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm trong phạm vi Nhà trường và trong cộng đồng.

2. Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường, thực tiễn về ngành/nghề/lĩnh vực đào tạo và kế hoạch đào tạo đã xây dựng, triển khai điều chỉnh kế hoạch đào tạo trên cơ sở sử dụng thời gian dự phòng..., sắp xếp điều chỉnh các học phần/mô đun cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo hoàn thành được kế hoạch đào tạo và tổng kết năm học 2019-2020 phù hợp với quy định. Đối với các cơ sở đào tạo chưa áp dụng giảng dạy trực tuyến, khẩn trương nghiên cứu ứng dụng phần mềm, tập huấn cho cán bộ, giảng viên, giáo viên để tổ chức triển khai giảng dạy trực tuyến trong Nhà trường, cụ thể:

a) Các cơ sở đào tạo đại học nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH , ngày 13/03/2020 về việc Triển khai công tác đào tạo thường xuyên ứng phó với dịch Covid-19).

b) Các cơ sở đào tạo trung cấp và cao đẳng nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17/03/2020 về việc Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19).

Đối với các cơ sở đào tạo đã triển khai giảng dạy trực tuyến, đề nghị tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện để triển khai hiệu quả trong giai đoạn tới.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch, điều kiện và các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh; xây dựng được các phương án và các kịch bản tổ chức tuyển sinh không bị động với việc điều chỉnh của Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành theo Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017­2018) và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2020-2021.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện và có báo cáo bằng văn bản việc thực hiện những nội dung trên gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo) trước ngày 17/4/2020 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Đoàn Tiến Lộc, điện thoại: 0979730677; email: locphucvdt@gmail.com, hoặc đồng chí Trần Duy Long, điện thoại 0936847871; email: tranlongvdt@gmail.com./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Tạ Quang Đông (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT, TL (30).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO
Nguyễn Thế Hùng