Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/TCHQ-TXNK
V/v trả lời Công ty Cổ phần Thương mại M.K

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 35/2015 ngày 25/12/2015 của Công ty Cổ phần Thương Mại M.K (sau đây gọi là Công ty) về Phiếu chuyển số 9014/PC-TCHQ ngày 02/10/2015. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 02/10/2015, Tổng cục Hải quan có Phiếu chuyển số 9014/PC-TCHQ về việc chuyển công văn số 25/2015 ngày 28/09/2015 của Công ty Cổ phần Thương Mại M.K đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV I, phối hợp với Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để trả lời Công ty theo quy định.

Tuy nhiên, Công ty phản ánh, đến ngày 25/12/2015, Công ty chưa nhận được công văn trả lời chính thức từ Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV I.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV I xử lý và có văn bản trả lời Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Chi cục HQ Cảng Sài Gòn KV I (để t/ hiện);
- Công ty Cổ phần Thương Mại M.K (đ/c: 61/4 đường số 20, P.6, Q. Gò vấp, TP. HCM) (thay trả lời);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh