Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/VPCP-NN
V/v xin chủ trương điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 - 2030)

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 588/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 08 tháng 02 năm 2023 về chủ trương điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm (2021 - 2030), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

- Đề nghị trên cơ sở tổng hợp tình hình, báo cáo của địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra một số địa phương về triển khai kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2025, kiểm tra tình hình thực tế triển khai. Sau khi có đánh giá đúng kết quả thực tế, đề xuất Thủ tướng Chính phủ rà soát điều chỉnh cho một số địa phương cụ thể, tham mưu Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai quy hoạch đúng với yêu cầu và chủ trương của Đảng, Nhà nước, không để tình trạng lãng phí, đất đai hoang hóa.

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng khẩn trương xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Các Vụ: QHĐP, PL, TH, CN;
- Lưu: VT, NN (2)
THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục