Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13518/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế vướng mắc về sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“c) Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”.

Ngày 25/01/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 339/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn:

“Từ ngày 01/01/2011 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp trong năm 2010 doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn GTGT hoặc đã mua hóa đơn GTGT để sử dụng cho bán hàng trong nước và xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng hết được tiếp tục sử dụng để bán hàng trong nước và xuất khẩu đến hết ngày 31/03/2011. Doanh nghiệp phải gửi đăng ký theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 Thông tư 153 chậm nhất là ngày 20/01/2011”.

Điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với hoạt động xuất khẩu thì doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu khi thực hiện quy định mới về hóa đơn, trong tình hình chung các công ty in đủ điều kiện in hóa đơn chưa đáp ứng kịp nhu cầu, một số doanh nghiệp chưa kịp in hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu, vì vậy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh, Bộ Tài chính hướng dẫn: các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hóa đơn GTGT khi xuất khẩu từ 31/8/2011 về trước thì được chấp nhận.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC(2), CST - BTC;
- Lưu: VT, TCT(VT, PC, TVQT, Website TCT, CS (2)).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Bùi Văn Nam