Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ
V/v h trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố

Thực hiện công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/05/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc; Công văn số 394/TB-VP ngày 26/5/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm tại cuộc họp thống nhất quy trình giải quyết kiến nghị của các công ty, doanh nghiệp về hỗ trợ nhập cảnh cho các chuyên gia người nước ngoài;

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc điều hành nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc điều hành gửi công văn đề nghị kèm danh sách lao động người lao động nước ngoài dự kiến nhập cảnh (danh sách theo mẫu đính kèm) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa chỉ số 31 đường số 13 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức chậm nhất ngày 08/06/2020 để Sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUBNDTP (để b/c)
- Bộ Lao động - TBXH;
- Cục Việc làm;
- Sở Ngoại vụ;
- Công An thành phố;
- Ban Quản lý các KCX và CN TP;
- Ban Quản lý khu công nghệ cao;
- Lưu: VT, PVLATLĐ (Yn).

GIÁM ĐỐC
Lê Minh Tấn

 

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..
V/v hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc

………., ngày … tháng … năm ….

 

Kính gửi: ……………………….…………………………………

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, loại hình doanh nghiệp/tổ chức, tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, trong đó số lao động nước ngoài, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email)

Công ty ……….. đề nghị cho …………. người nước ngoài (danh sách đính kèm) là nhà đầu tư/chuyên gia kỹ thuật/lao động tay nghề cao/nhà quản lý doanh nghiệp được nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, trong đó:

1. Chức danh công việc: (Lựa chọn 1 trong 4 chức danh công việc: nhà đầu tư/chuyên gia kỹ thuật/lao động tay nghề cao/nhà quản lý doanh nghiệp):

- Số lượng (người):

- Địa điểm làm việc (dự kiến):

- Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức nào quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016):

- Lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài, nội dung công việc phải đảm nhận...):

2. Chức danh công việc 2: (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

3. Chức danh công việc... (nếu có) (liệt kê giống mục 1 nêu trên)

Đề nghị ....(2) xem xét, thẩm định và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


- TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI DỰ KIẾN NHẬP CẢNH VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ LÀM VIỆC

STT

Họ và tên ngưi nước ngoài

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Ngày dự kiến nhập cảnh

Thi gian dự kiến làm việc (từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng năm)

Tình trạng cấp GPLĐ, xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ

Đối tưng lao động

Dự kiến sân bay xuất, nhập cảnh

Ghi chú

Nam

Nữ

Đã cấp

Chưa cấp

Nhà đầu tư

Chuyên gia kỹ thuật

Lao động tay nghề cao

Nhà quản lý doanh nghiệp

Sân bay xuất cảnh tại nưc bạn

Sân bay dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu,
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)