Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1336/UBDT-CSDT
V/v xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 8700/VPCP-KGVX ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ - CP; sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ tại văn bản số 5885/BNV-CQĐP ngày 12/12/2016, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy định tại văn bản số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ - CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Bộ: NV, LĐTBXH, TC, TP;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3). 77

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG,
PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1336/UBDT-CSDT năm 2016 xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số hiệu: 1336/UBDT-CSDT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/12/2016
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Đinh Quế Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản