Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Xuất khẩu Á Âu
(Đ/c: Số 693, tổ 2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1755/VPCP-ĐMDN ngày 04/3/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Á Âu. Về kiến nghị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Á Âu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định: “Tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản này là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.”

Tại Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính; Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 13/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “a) Tài nguyên, khoáng sản là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.”

Tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5%: “6. Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại sợi, dây giềng loại chuyên dùng để đan lưới đánh cá không phân biệt nguyên liệu sản xuất.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, tài nguyên, khoáng sản quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật thuế giá trị gia tăng là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu thô; khí thiên nhiên; khí than.

Mủ cao su sơ chế như mủ cờ rếp, mủ tờ, mủ bún, mủ cốm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5%. Trường hợp Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Á Âu xuất khẩu mủ cao su sơ chế nếu đáp ứng các quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu thì được hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Á Âu biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/cáo);
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để b/cáo)
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy