Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13276/BTC-CST
V/v chính sách thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT đối với xe ô tô của Dự án năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Ban Quản lý dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 97/DA-KH ngày 04/9/2013 của Ban Quản lý Dự án - QBSC - UBND tỉnh Quảng Bình về việc chính sách thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT đối với xe ô tô của Dự án năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Về thuế nhập khẩu: Căn cứ Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường thì xe ô tô 07 chỗ và xe ô tô bán tải được nhập khẩu phục vụ dự án năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình không thuộc trường hợp được miễn thuế nhập khẩu.

- Về thuế tiêu thụ đặc biệt: Căn cứ Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Điều 3 và Điều 5 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì xe ô tô dưới 24 chỗ (bao gồm xe ô tô loại thiết kế vừa chở người vừa chở hàng quy định tại các điểm 4d, 4g Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa hai khoang chở người và khoang chở hàng) thuộc đối tượng chịu thuế/tiêu thụ đặc biệt.

- Về thuế giá trị gia tăng: Căn cứ Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Điều 3 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Điều 15 Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường thì mặt hàng xe ô tô nhập khẩu phục vụ dự án năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ban QLDA Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 13276/BTC-CST năm 2013 chính sách thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô của Dự án năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 13276/BTC-CST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/10/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Lưu Đức Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/10/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản