Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 13149/BTC-TCT
V/v Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con đang học

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế địa phương và của người nộp thuế nêu một số vướng mắc khi làm hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề (kể cả con đang học ở nước ngoài). Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

Tại Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: Người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp có bố mẹ, vợ con… thuộc đối tượng là người phụ thuộc được lựa chọn một trong hai cách:

- Cách 1: Chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bên trái tờ khai. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đối với các nội dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với đối tượng nộp thuế; các nội dung khác đối tượng nộp thuế tự khai, tự chịu trách nhiệm.

Trường hợp có sự thay đổi người phụ thuộc thì đề nghị Thủ trưởng đơn vị xác nhận vào tờ khai Điều chỉnh.

- Cách 2: Thực hiện theo hướng dẫn Tại tiết 3.1.7, Điểm 3.1, Khoản 3, Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 nêu trên.

Đề nghị Cục thuế hướng dẫn đối tượng nộp thuế có con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, nếu thuộc đối tượng được giảm trừ đối với người phụ thuộc thì người nộp thuế khai và đề nghị với thủ trưởng cơ quan chi trả thu nhập xác nhận cho người nộp thuế theo cách 1 để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Trường hợp người nộp thuế áp dụng nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con đang học theo cách 2 thì ngoài bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao hộ khẩu cần có 1 trong các chứng từ sau chứng minh con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

+ Bản photocoppy giấy báo nhập học; hoặc  

+ Bản photocoppy hoặc scan thẻ sinh viên; hoặc

+ Bản photocoppy giấy thông báo nộp học phí của cơ sở đào tạo (trường); hoặc chứng từ thu học phí; hoặc

+ 01 giấy tờ khác chứng minh đang học.

Các loại giấy tờ này không phải công chứng hoặc xác nhận của chính quyền phường xã. Trường hợp các giấy tờ nêu trên ghi bằng tiếng nước ngoài thì người nộp thuế nộp bản photocoppy tiếng nước ngoài kèm theo bản tự dịch ra tiếng Việt (không cần công chứng hoặc xác nhận của bất kỳ cơ quan nào). Người nộp thuế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của bản photocoppy và bản dịch.

2. Về đối tượng được tính là người phụ thuộc:

Theo quy định tại tiết c, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: “Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc như sau: Con đang theo học tại các trường: đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định tại Khoản 4 Điều này”.

Theo quy định nêu trên thì đối tượng nộp thuế có con đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề… được tính người phụ thuộc bao gồm cả con đang học bậc cao học (thạc sỹ cả trong nước và nước ngoài) nếu không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 VNĐ/tháng đều được tính giảm trừ người phụ thuộc.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế địa phương biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Các Ban, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT-TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn