Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/CHHVN-VTDVHH
V/v giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
- Các HH chủ tàu: An Lư, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa;
- Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam;
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam;
- Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics;
- Hiệp hội Hoa tiêu Việt Nam;
- Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải.

Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Cục Hàng hải Việt Nam đã tham gia họp trực tuyến với các Hiệp hội: Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Chủ tàu Việt Nam, Chủ tàu địa phương (An Lư-Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Thanh Hóa) và các Công ty Hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc (Hoa tiêu II, Hoa tiêu III, Hoa tiêu IV, Hoa tiêu VI); Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam (Hoa tiêu I, Hoa tiêu V, Hoa tiêu VII, Hoa tiêu VIII, Hoa tiêu IX); Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải TKV (thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam); Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu; Công ty Hoa tiêu Tân Cảng (thuộc Tổng công ty Tân cảng) về việc điều chỉnh giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam nhằm chia sẻ khó khăn và kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch Covid-19 bên cạnh các giải pháp đã được Chính phủ, các Bộ, ngành, đại diện lãnh đạo của các Hiệp hội và doanh nghiệp hoa tiêu đã thảo luận, thống nhất áp dụng một số giải pháp nhằm tiết giảm chi phí và điều chỉnh giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 để duy trì giao thông vận tải đường biển, cụ thể như sau:

(1) Đối tượng: tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (bao gồm cả tàu thuyền và phương tiện VR-SB)

(2) Mức giảm giá dịch vụ: giảm giá dịch vụ hoa tiêu đến mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ GTVT (Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT) về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (giảm 10% so với mức giá đang áp dụng hiện nay).

(3) Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ ngày 01/5/2020.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các cảng vụ hàng hải;
- Các Chi cục Hàng hải;
- Tcty BĐATHH Miền Bắc;
- Tcty BĐATHH Miền Nam;
- Các Phòng: PC, TC, ATANHH; TTHH;
- Văn phòng Cục (đăng website);
- Lưu VT, VT&DVHH (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hồng Giang