Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12938/BQP-TCII
V/v phối hợp thực hiện Nghđịnh số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về qun lý và bảo vệ hệ thống anten quân sự

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2011/NĐ-CP), thời gian qua, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quy định của Nghị định, từng bước xác lập, quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật, góp phần bảo đảm cho hệ thống anten quân sự hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều địa phương, cơ sở chưa quan tâm đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự cho cán bộ và nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; việc phối hợp với đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự của chính quyền địa phương cơ sở trong xác lập hành lang an toàn kỹ thuật trên bản đồ địa chính khu vực và quản lý, bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật theo quy định của Nghị định số 30/2011/NĐ-CP bị xem nhẹ, nhiều công trình xây dựng, dự án phát triển KT-XH vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của hệ thống anten quân sự đã tác động xấu đến công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, xu thế chủ đạo của thế giới, khu vực là hòa bình, hợp tác cùng phát triển, nhưng tiềm ẩn những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, điều này đã đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong việc sử dụng hệ thống anten quân sự vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đất cho phát triển KT-XH, xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị và các công trình dân sinh khác là rất lớn, dẫn đến nguy cơ tiếp tục xảy ra các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống anten quân sự. Để kết hợp hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phát triển KT-XH; đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống anten quân sự, giữ vững thế trận ổn định và có tính chiến lược, Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền phối hợp với các đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 30/2011/NĐ-CP, cụ thể:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 30/2011/NĐ-CP đến các cơ quan thuộc quyền và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; trách nhiệm của UBND cấp quận, huyện trong việc quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.

2. Chỉ đạo UBND cấp quận, huyện và các cơ quan thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự đóng quân tại địa bàn thực hiện các quy định sau của Nghị định số 30/2011/NĐ-CP:

- Xác định hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự trên bản đồ địa chính khu vực và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

- Trao đổi, ký thỏa thuận phối hợp với các đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự về việc quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự.

- Tạo điều kiện bố trí quỹ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quản lý hệ thống anten quân sự.

3. Chỉ đạo UBND cấp quận, huyện khi cấp phép xây dựng các công trình hoặc phê duyệt quy hoạch, chương trình, dự án nằm trong hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống anten quân sự để xác định mức độ ảnh hưởng; chỉ cấp phép xây dựng hoặc phê duyệt khi có sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống anten quân sự.

Đối với các công trình xây dựng, quy hoạch, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ảnh hưởng đến hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự cần lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng theo quy định của pháp luật trước khi phê duyệt.

Bộ Quốc phòng trân trọng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c TTTM-Thứ trưởng BQP;
- Đ/c Lê Chiêm, Thứ trưởng BQP;
- Các quân khu, quân chủng, quân đoàn;
- Các BTL: TĐHN, BĐBP, CSB;
- Binh chủng Thông tin liên lạc;
- Các Cục: Tác chiến, Tác chiến điện tử/BTTM;
- Lưu: VT, TCII, VPC; Thg91.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Phan Văn Giang