Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/GSQL-GQ3
V/v thanh khoản hồ sơ điện tử đối với hàng TN-TX, TX-TN để phục vụ công việc trong thời gian nhất định và để bảo hành, sửa chữa trên h thống VNACCS

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mani Hà Nội
(Đ/c: Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 160914/CV-2 ngày 14/09/2016 của Công ty TNHH Mani Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thanh khoản hồ sơ hải quan là một khâu nghiệp vụ của hoạt động hải quan. Tùy thuộc cách thức khai báo hải quan bằng tờ khai giấy hay khai điện tử trên hệ thống VNACCS, việc thanh khoản tờ khai được thực hiện theo cách thức phù hợp.

Đối với hàng hóa của công ty thuộc đối tượng quy định tại Điều 54, 55 của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (gồm: Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ công việc trong thời gian nhất định; Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất- tái nhập để bảo hành, sửa chữa) khai báo hải quan điện tử trên hệ thống phần mềm VNACCS của Tổng cục Hải quan, theo quy định tại Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, sau khi hoàn thành thủ tục tái nhập đối với hàng tạm xuất, thủ tục tái xuất đối với hàng tạm nhập (bao gồm việc hoàn thành các nghĩa vụ thuế nếu có đối với hàng hóa) Công ty không phải đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất hàng hóa để làm thủ tục thanh khoản tờ khai, cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm theo dõi hàng tạm nhập, tạm xuất (theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015) và thực hiện thanh khoản tờ khai điện tử tự động trên hệ thống VNACCS.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty nội dung trên để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha