Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12808/BGTVT-VT
V/v tuyên truyền việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;
- Công ty cổ phần hàng không VietJet;
- Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số 13227/BTC-TCHQ ngày 29/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tuyên truyền việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ như sau:

1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thực hiện bố trí địa điểm, quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại các cảng hàng không theo quy định, đảm bảo vị trí thuận tiện cho khách hàng, có biển hướng dẫn dịch vụ hoàn thuế tại các vị trí dễ quan sát, dễ nhận biết.

2. Các hãng hàng không Việt Nam chủ động trong việc tuyên truyền, quảng bá việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài trên các chuyến bay nội địa và quốc tế của đơn vị mình.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Vụ Tài chính;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Lưu VT, Vtải (B2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ