Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1279/BXD-HĐXD
V/v một số nội dung vướng mắc trong thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng An Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 821/SXD-HĐXD ngày 06/5/2014 của Sở Xây dựng An Giang về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thông báo kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng:

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (Thông tư số 13/2013/TT-BXD) có yêu cầu Chủ đầu tư báo cáo kết quả thẩm tra với cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để quản lý. Nội dung về việc cơ quan chuyên môn về xây dựng ra thông báo về kết quả thẩm tra được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD. Theo đó, sau khi nhận được báo cáo kết quả thẩm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng có thông báo về kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn bằng văn bản theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 13/2013/TT-BXD để Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.

2. Về phân loại, phân cấp công trình:

Các công trình của cơ sở tôn giáo đều có mục đích phục vụ tín ngưỡng. Do đó, về nguyên tắc công trình của cơ sở tôn giáo cùng loại với công trình phục vụ tín ngưỡng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng An Giang nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (LQT-05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh