Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12418/BTC-CST
V/v Góp ý dự thảo Thông tư về phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam;
- Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1061/QLCT-VP ngày 29/8/2016 của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương đề nghị ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Căn cứ Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh (tài liệu gửi kèm theo).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia để Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Ý kiến tham gia xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) trước ngày 27/9/2016.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai