Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/CT-TTHT
V/v sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Trường Đại học Xã hội và Nhân văn
(Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
MST: 0101814245)

Trả lời công văn số 4561/XHNV-KHTC đề ngày 10/12/2019 của Trường Đại học Xã hội và Nhân văn về việc miễn đóng dấu trên hóa đơn bán hàng, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại điểm h Khoản 1 Điều 4 quy định:

“Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.”

+ Tại điểm b Khoản 3 Điều 4 quy định: Các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

b) Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hưng dẫn tại khoản 1 Điều này:

- Đi với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với s lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc đim hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hưng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội chấp thuận đề nghị của Trường Đại học Xã hội và Nhân văn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên hóa đơn không nhất thiết phải có dấu của người bán. Các nội dung bắt buộc khác trên hóa đơn Trường Đại học Xã hội và Nhân văn phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Trường Đại học Xã hội và Nhân văn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hóa đơn đã lập.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Trường Đại học Xã hội và Nhân văn liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Trường Đại học Xã hội và Nhân văn được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT7;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường