Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/LĐTBXH-VP
V/v hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người đ phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 28/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

1. Tạm hoãn tổ chức tập huấn “Nghiệp vụ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” từ ngày 05/5/2021 đến ngày 07/5/2021 tại Hà Nội (theo Công văn số 1062/LĐTBXH-TCCB ngày 15/4/2021). Thời gian tổ chức tập huấn sẽ được thông báo sau.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo hoãn tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, sự kiện tập trung đông người và chương trình đi công tác tại các địa phương để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức, Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

3. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở, địa phương quản lý, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, Làng trẻ em SOS, cơ sở cai nghiện ma túy, bệnh viện, cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp,...

Bộ thông báo để các đơn vị, địa phương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH(HĐ).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Hân