Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và các nước trong khu vực đang diễn biến rất phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia trong khu vực Châu Á gần và có biên giới với nước ta. Để tiếp tục chủ động khống chế và kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Điện ngày 27/4/2021 của Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ[1] và chỉ đạo của Bộ trưởng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bệnh bùng phát trở lại; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành gắn với đảm bảo duy trì mục tiêu kép phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; duy trì khoảng cách an toàn theo quy định.

- Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

- Tổ chức các cuộc họp, đào tạo trực tuyến phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết và các chương trình đi công tác tại các địa phương, nhất là ở các địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, hoạt động chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, duy trì khoảng cách theo quy định; tổ chức cấp, phát khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn tay đầy đủ cho người tham dự.

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm COVID-19 tại cơ quan, đơn vị do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

- Rà soát toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, đặc biệt là những người có liên quan từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 hoặc đến các địa điểm vào thời gian có khả năng lây nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, để có biện pháp xử lý y tế phù hợp.

- Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng, chống, ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân.

- Tham mưu, hướng dẫn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phổ biến và tuân thủ việc thực hiện Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục theo dõi, quản lý chặt chẽ việc cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam kết hợp với biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ chủ động, tích cực thực hiện cung cấp thông kịp thời, chính xác để cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp tục tuyên truyền yêu cầu 5K của Bộ Y tế; chủ trương tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định và các điển hình tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin và phổ biến quy định để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép.

3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng “Đúng - đủ - kịp thời”; phối hợp với các cấp, ngành ở địa phương lựa chọn thời gian tổ chức thực hiện công tác chi trả đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên. Giao Văn phòng theo dõi, hướng dẫn và định kỳ báo cáo Bộ trưởng kết quả và đề xuất giải quyết những vướng mắc phát sinh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TH.(HĐ)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 [1] Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COV1D-19. Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Điện ngày 27/4/2021 của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.