Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/BGDĐT-GDTX
V/v thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 09 tháng 01 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” (sau đây gọi là Đề án) với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành và địa phương về kết quả thực hiện Đề án tính đến thời điểm cuối năm 2019, nhiều chỉ tiêu đề ra trong mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án cơ bản đã được hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt được như: Tỷ lệ biết chữ độ tuổi 15-35 mới đạt 98,8% thấp hơn mục tiêu của đề án là 0,2%; tỉ lệ biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt 97,6% thấp hơn so với mục tiêu của Đề án là 0,4%. Việc nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động vẫn còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án, chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án vào cuối năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là tỉnh) chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

2. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đề án tại địa phương, đồng thời có các giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn để hoàn thành các mục tiêu của Đề án trước tháng 10/2020.

3. Chỉ đạo sở GDĐT tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học xóa mù chữ, củng cố kết quả biết chữ; tăng cường quản lý, chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (theo hướng dẫn tại Công văn số 4934/BGDĐT-GDTX ngày 30/10/2019 và Công văn số 219/BGDĐT-GDTX ngày 21/01/2020 của Bộ GDĐT); nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên (GDTX), góp phần nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

4. Chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh việc thực hiện bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chủ động, tích cực phối hợp với ngành Giáo dục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong các cơ sở GDTX nhằm hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ số lượt người được tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở GDTX đã được đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 (chỉ tiêu số 45 tại Phụ lục số 3). Chỉ đạo Sở GDĐT thống kê chỉ tiêu tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở GDTX, trong đó chú trọng thống kê số lượt người học tại các cơ sở giáo dục chính quy theo hình thức GDTX (số lượt học sinh, sinh viên tham gia học các khóa học kỹ năng, khóa học bồi dưỡng ngắn hạn...); định kỳ (6 tháng, 1 năm) tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT.

5. Việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, Bộ GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- TƯ Hội Khuyến học Việt Nam (để phối hợp);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDTX.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ