Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục mở rộng kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai - Trường Hải
(Đ/c: xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời công văn số 215/CV-CTP ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH MTV Chu Lai Trường Hải về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục mở rộng kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Thủ tục mở rộng kho ngoại quan Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ. Theo đó, phần kho mở rộng phải đáp ứng quy định tại Điều 10 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý có ý kiến để Công ty được biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân