Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/GSQL-TH
V/v cập nhật thông tin liên quan đến HH XNK có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

 

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được các công văn số 702/NH, 703/NH, 704/NH và 705/NH ngày 15/8/2016 của Văn phòng Luật sư Ân Nam đề nghị ghi nhận các thông tin bổ sung sau:

- Danh sách Văn phòng đại diện, nhà máy gia công của VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC. tại Việt Nam;

- Tài liệu về xuất xứ và ảnh của hàng thật, hướng dẫn xác định hàng thật - hàng giả.

Các sản phẩm mang nhãn hiệu “VICTORIA’S SECRET”, “LOVE PINK”, “BATH & BODY WORKS” và HÌNH của Chủ sở hữu quyền VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC. đã được thông báo chấp nhận gia hạn áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan về sở hữu trí tuệ (SHTT) lần lượt tại các công văn số 1124/GSQL-TH, 1125/GSQL-TH, 1126/GSQL-TH ngày 25/9/2015 và 1140/GSQL-TH ngày 29/9/2015.

Cục Giám sát quản lý về hải quan đã gửi bản mềm công văn đề nghị của Công ty và các thông tin bổ sung nêu trên từ hộp thư điện tử tchq.shtt@customs.gov.vn đến hộp thư điện tử của các đầu mối SHTT thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu để cập nhật, tiếp tục triển khai việc kiểm tra, giám sát về SHTT theo quy định.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ theo đầu mối: Phòng Tổng hợp - Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan; Điện thoại: 04.39440833 (máy lẻ: 8805/8809); Fax: 04.39440620; Thư điện tử: tchq.shtt@customs.gov.vn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Luật sư Ân Nam (để t/báo);
(Đ/c: Tầng 3, số 25 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn