Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12066/BTC-ĐT
V/v đính chính Thông tư 108/2021/TT-BTC

 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tổng công ty, Tập
đoàn kinh tế nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh,
TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

Qua rà soát, Bộ Tài chính phát hiện lỗi k thuật tại điểm a, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đính chính như sau:

Tại đim a, khoản 2, Điều 6 đã in:

Đối với s kinh phí tiết kiệm được đến hết ngày 31/01/2021 chưa sử dụng hết: Nộp tr ngân sách nhà nước và hạch toán điều chỉnh giảm s vn đã giải ngân của từng dự án tương ứng”.

Nay sửa thành: Đối với s kinh phí tiết kiệm được đến hết ngày 31/01/2022 chưa sử dụng hết: Nộp trả ngân sách nhà nước và hạch toán điều chỉnh giảm số vốn đã giải ngân của từng dự án tương ứng”.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Bộ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, ĐT (Vũ Hạnh250).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Tuấn Anh