Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH XNK&TM Phương Hải Anh.
(Đ/c: Số 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 12/2016/PHA-TCHQ ngày 05/9/2016 của Công ty TNHH XNK&TM Phương Hải Anh về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuốc lá kinh doanh chuyển khẩu từ nước ngoài qua cửa khẩu Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ để thực hiện. Theo đó, tại công văn số 834/XNK-TMQT ngày 05/9/2016 của Gục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khẳng định doanh nghiệp kinh doanh chuyển khẩu mặt hàng thuốc lá được làm thủ tục tại cơ quan hải quan, không phải có giấy phép chuyển khẩu của Bộ Công Thương”.

Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu đã được quy định tại Điều 89 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan Hải quan nơi quản lý cửa khẩu thực hiện chuyển khẩu hàng hóa để giải quyết thủ tục.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo cụ thể về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga