Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12006/BTC-TCT
V/v tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 3200/UBND-TM4 ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại điểm a khoản 8 Điều 2 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

...

8. Về địa chất và khoáng sản:

a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về địa chất và khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình, tai biến địa chất, di sản địa chất, công viên địa chất sau khi cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;”

Vấn đề vướng mắc quy định hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi trả lại giấy phép khai thác liên quan đến quy định của Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ CST, Vụ PC - BTC;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn