Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/VPCP-CN
V/v nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;

Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 17180/BTC-HCSN ngày 19 tháng 12 năm 2017) về việc báo cáo thực hiện Thông báo số 483/TB-VPCP ngày 13/10/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, bảo đảm tuân thủ đúng Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục